Gebruiksvoorwaarden van de webwinkel

Gebruiksvoorwaarden van de webwinkel

Welkom op de officiële STISS webstore (hierna de «webstore» genoemd). Deze webwinkel wordt aangeboden door STISS Ltd, een bedrijf naar Zwitsers recht, bedrijf ID CHE-150.319.496, Rue de l’Industrie 10, 1950 Sion, Zwitserland. STISS Ltd is de eigenaar van het merk STISS (Swiss Technology Inside Smart Sapphire). De eigenaar van de webwinkel wordt hierna «STISS» genoemd. Houd er rekening mee dat de diensten die STISS op internet aanbiedt geen aanbod vormen om een ​​contract af te sluiten met de gebruikers van de webwinkel.

Het sluiten en uitvoeren van koopovereenkomsten is onderworpen aan de «Verkoopvoorwaarden» van STISS. De actuele versie hiervan is beschikbaar op deze webwinkel. We behouden ons het recht voor om deze overeenkomst op elk moment bij te werken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Om deze reden raden we u aan om deze gebruiksvoorwaarden te lezen wanneer u onze webwinkel gebruikt. Gebruik de webwinkel niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

In het geval van afwijkingen is de duitse versie van onze gebruiksvoorwaarden van de webwinkel gezaghebbend en alleen deze is juridisch bindend.

Toegang tot deze webwinkel is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden van de webwinkel.

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door dezelfde klant, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, zullen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

We behouden ons het recht voor om te allen tijde naar eigen goeddunken de webwinkel of enige dienst, inhoud, functie of product aangeboden via de webwinkel te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, met of zonder kennisgeving; kosten in rekening brengen in verband met het gebruik van de webwinkel; het wijzigen en / of afzien van kosten die in verband met de webwinkel in rekening worden gebracht; en / of kansen bieden aan enkele of alle gebruikers van de webwinkel. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de webwinkel of enige dienst, inhoud, functie of product die via de webwinkel wordt aangeboden.

Alle inhoud op de webwinkel (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto’s, ontwerp, tekst, logo’s, grafische afbeeldingen, pictogrammen, audio- / videoclips, downloads, interfaces, informatie, materialen, code en software evenals de selectie en opstelling) zijn het exclusieve eigendom van STISS, zijn licentiegevers of zijn inhoudleveranciers en worden beschermd door copyright, handelsmerken en andere toepasselijke wetten. Webwinkelgebruikers mogen de inhoud van de webwinkel alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik openen, kopiëren, downloaden en afdrukken, op voorwaarde dat gebruikers geen copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen wijzigen of verwijderen die verschijnen in de inhoud van de webwinkel waartoe de gebruikers toegang hebben, kopiëren, downloaden of afdrukken. Elk ander gebruik van enige inhoud op de webwinkel is verboden, inclusief, maar niet beperkt tot, de wijziging, distributie, verzending, uitzending, posten, uploaden, licentiëren, reverse engineering, overdracht of verkoop van of creatie van afgeleide werken van inhoud, producten of diensten, die worden verkregen via de webwinkel of het gebruik van de webwinkel voor met STISS concurrerende doeleinden.

STISS is verheugd om van gebruikers te horen en verwelkomt uw opmerkingen over onze producten en diensten. Het bedrijfsbeleid van STISS staat ons niet toe om creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal te accepteren of in overweging te nemen anders dan de materialen waar we specifiek om hebben gevraagd. We hopen dat u begrijpt dat de bedoeling van dit beleid is om toekomstige misverstanden te voorkomen wanneer projecten die zijn ontwikkeld door de werknemers en agenten van STISS lijken op creatieve werken die door gebruikers zijn ingediend. Hoewel we uw feedback op prijs stellen, moeten we u vragen geen creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal voor ons bedrijf te sturen. Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk «opmerkingen»), gaat u ermee akkoord dat Winwatch op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u aan STISS doorstuurt, mag bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. STISS is en zal geen enkele verplichting hebben

(1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden;

(2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of

(3) om op eventuele opmerkingen te reageren.

STISS heeft het recht, maar niet de plicht om opmerkingen te controleren en te bewerken of te verwijderen. U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van een derde partij, inclusief copyright, handelsmerk, privacy of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de sites zouden kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of STISS of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. STISS neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

Uw inzending van persoonlijke informatie via de webwinkel valt onder ons privacybeleid, dat u kunt bereiken door te klikken op de link «Privacybeleid» in het voettekstgedeelte van de webwinkel. Deze overeenkomst bevat door middel van verwijzing de algemene voorwaarden van het privacybeleid.

Hoewel STISS ervoor zorgt dat deze webwinkel correcte en up-to-date informatie bevat, geeft het bedrijf geen garantie met betrekking tot de inhoud van de webwinkel. STISS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit of volledigheid van de informatie op de stiss.ch webwinkel. STISS behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze webwinkel op welke manier dan ook, om welke reden dan ook en zonder kennisgeving te wijzigen, en is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving (ook niet nadat u uw bestelling heeft geplaatst).

De webwinkel kan links bevatten naar andere websites die niet onder controle staan van STISS. STISS is niet verantwoordelijk voor de gelinkte websites, noch vormt het linken een goedkeuring van enige gelinkte website. Links worden uitsluitend aangeboden voor het gemak en de informatie van de gebruikers van de site.

Het materiaal op de webwinkel wordt geleverd “in de huidige staat” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsgaranties, geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom. STISS wijst uitdrukkelijk elke plicht af om het materiaal op de webwinkel bij te werken of te herzien, hoewel STISS het materiaal op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kan wijzigen. Uw gebruik van de webshop is op eigen risico en u draagt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele kosten die verband houden met uw gebruik van de webwinkel. STISS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, kosten of verliezen opgelopen als gevolg van het gebruik van de stiss.ch webwinkel, noch het gebruik van links en / of e-mailadressen verstrekt door STISS.

U stemt ermee in om STISS te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, kosten en uitgaven, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de webwinkel en / of uw schending van enige vertegenwoordiging, garantie, of andere bepaling van de overeenkomst.

Indachtig de hoge kosten van rechtszaken, niet alleen in geld maar ook in tijd en energie, gaan u en STISS zowel akkoord met de volgende geschillenbeslechtingsprocedure: In het geval van enige controverse, claim, actie of geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met eender welke transactie uitgevoerd op de webwinkel, of de schending, handhaving, interpretatie of geldigheid van deze overeenkomst of een deel ervan («geschil»), zal de partij die het geschil voorlegt eerst proberen een dergelijk geschil te beslechten door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij (eersteklas of aangetekende brief) die de feiten en omstandigheden (inclusief alle relevante documentatie) van het geschil beschrijft en de ontvangende partij 30 dagen de tijd geeft om op het geschil te reageren of het geschil te beslechten. Kennisgeving zal worden verzonden naar

1. STISS Ltd, Rue de l’Industrie 10, 1950 Sion, Zwitserland, of

2. naar jou op: je laatst gebruikte factuuradres of het factuur- en / of verzendadres in je online profiel.

Zowel u als STISS zijn het erover eens dat deze procedure voor geschillenbeslechting een opschortende voorwaarde is waaraan moet worden voldaan voordat een rechtszaak wordt gestart of een claim tegen de andere partij wordt ingediend.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn deze gebruiksvoorwaarden van de webwinkel onderworpen aan de Zwitserse wetgeving. Voor zover wettelijk toegestaan, is Sion / Zwitserland de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden van de webwinkel. STISS heeft ook het recht om een aanklacht in te dienen op de locatie van de klant. De verklaring van afstand van enige bepaling zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige andere bepaling of van het recht van STISS om strikte naleving van elk van de hierin vermelde voorwaarden te eisen. Als een bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, is die bepaling scheidbaar en blijven alle andere bepalingen volledig van kracht.

Deze voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of STISS worden beëindigd. U kunt deze overeenkomst op elk moment beëindigen. STISS kan deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en kan u bijgevolg de toegang tot de webwinkel ontzeggen als u naar ons oordeel niet voldoet aan enige voorwaarde of bepaling van de overeenkomst. De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Oktober 2021